Photo by Ray Reyes (@rareyesphoto) on Unsplash

PoolCalcIo

v1.0.0

Volumenstrom - Strömungsgeschwindigkeit
Volumenstrom
Rohrinnendurchmesser
Strömungsgeschwindigkeit